Privacyverklaring

EXPOSERVICE, de geregistreerde werknaam van PROMEPHOT BVBA, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EXPOSERVICE houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens beheren met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden vermeld in deze Privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zullen beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens
 • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten inzake de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als EXPOSERVICE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

EXPOSERVICE
Heihoekstraat 133/5
9100 Nieuwkerken-Waas
Tel: +32 3 766 11 99
info@exposervice.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door EXPOSERVICE verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • U op de hoogte te houden van de beurzen die van toepassing zijn voor uw sector
 • U te assisteren bij de voorbereiding van uw beursdeelname

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Officiële exportverenigingen met het oog op een groepsstand
 • Beroepsverenigingen met het oog op een groepsstand
 • Rapportering naar beursorganisaties

 

Bewaartermijn

EXPOSERVICE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze bestemd zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te wettigen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U heeft ook steeds de mogelijkheid om uit te schrijven van onze mailinglijst.

 

Klachten

We vragen u direct contact op te nemen indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft zeker het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op vlak van privacybescherming.

 

Wijziging privacy statement

EXPOSERVICE kan zijn privacy statement wijzigen. Indien er een wijziging van toepassing is, zal het meteen aangekondigd worden op onze website.